Výstupy

Dagmar Hájková, T. G. Masaryk, Prvorepublikové utváření jeho místa, in: Radka Šustrová – Luba Hédlová (eds.), Česká paměť, dějiny a místa paměti, Praha : Karolinum, 2014, s. 163-188.

Vojtěch Kessler, „Občané druhé národnosti přípravy ty nikterak neruší, účast na nich ale nebéřou.“ Recepce státních svátků první Československé republiky na příkladu Litoměřicka, Ústecký sborník historický, 2015, 6, 1-2, s. 93-114.

Miroslav Michela, „A haza legyen minden gyermekének hazája“ : A Szent István -kultusz reprezentácioi Szlovákiában a két világháború közötti időszakban, Történelmi szemle, 2015, 57, 2, s. 333-349.

Dagmar Hájková, Pavel Horák, Oslavy narozenin prezidentů v meziválečném Československu, Střed, 2015, 2, s. 32-58.

Nancy M. Wingfield, The Germans´ Sonnwendfeier: From Folk Festival to Radical Right-Wing Mobilizing Ritual, Střed, 2015, 2, s. 9-31.

Miroslav Michela, Trianon labirintusaiban. Történelem, emlékezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és Magyarországon, Budapest : Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, MTA BTK TTI, 2016, 272 s.

Miroslav Michela, Dve výročia „dňa slobody“. K oficiálnemu pripomínaniu 28. októbra 1918 na Slovensku v rokoch 1918-1938, in: Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického, Bratislava : VEDA, 2016, s. 207-218.

Miroslav Michela, K politizácii Cyrilo-metodského kultu v Československu 1918-1938, in: Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia, Praha : Československé dokumentaní středisko Praha : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2016, s. 128-140.

Jana Čechurová, Ovlivňování vídeňských Čechů prostřednictvím československých festivit a státních svátků (s těžištěm v prostředí Školského spolku Komenský), Historie – Otázky – Problémy, 2016, 8, 1, s. 77-89.

Miroslav Michela, Cirill és Metód Kultusza a Csehszlovák nemzetállam kiépítésében, 1918-1938, in: Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttelés : Birodalmak és nemzetállamok a közép-Európai régióban (1848-1938), Budapest : Országgyülés Hivatala, 2017, s. 305-325.

 

Vzpomínková kultura ve střední Evropě v první polovině 20. století 

Oficiálne a alternatívne sviatky v Československu 1918-1938